“Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng mặc dù dòng khẩu trang của chúng tôi có độ vừa khít với khuôn mặt và mức độ lọc tốt, nhưng chúng không phải khẩu trang chuyên dùng trong y tế. Chúng tôi cam đoan dùng các vật liệu tốt nhất, và áp dụng các công nghệ thích hợp để cải tiến các tính năng của chúng.”